dnes je 15.6.2024

Input:

Excel 2013: Doplňkové funkce

14.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro použití některých doplňkových funkcí bylo nutné ve starších verzích Excelu aktivovat doplněk Analytické nástroje. Jeho aktivace (v nabídce SOUBOR – Možnosti, tlačítko Přejít na kartě Doplňky) je stále nezbytná, pokud chcete použít některé specializované statistické nástroje typu Histogram nebo Generátor pseudonáhodných čísel.

Funkce z kategorií Projektová příprava, Informační, Matematické, a Datum a čas, které byly dříve instalovány spolu s doplňkem, jsou ale v novějších verzích Excelu již součástí základní instalace.

Příklady na použití doplňkových funkcí, uvedených v této kapitole, naleznete ve zkušebním souboru excel_doplnkove_funkce.xlsx.

Funkce pro projektovou přípravu

Většina funkcí v této skupině je určena pro pokročilé matematické výpočty, proto zde probereme pouze některé funkce:

Funkce CONVERT (číslo; z; do)

Funkce CONVERT provádí přepočet číselných hodnot z jedné měrové soustavy do druhé, např. převod délky, objemu, hmotnosti atd. Funkce má tři parametry:

  • Číslo je hodnota v jednotce, ze které je třeba údaj převést.
  • Z je jednotka původní hodnoty (text).
  • Do je jednotka, do které je třeba zadanou hodnotu převést.

Jako vstupní hodnotu Číslo je možno použít kladnou nebo zápornou hodnotu; textová hodnota vede k chybě. Do parametrů Z a Do zapisujete textové konstanty, určující jednotky, mezi kterými se má převod provést. Přehled všech použitelných konstant je uveden v nápovědě k funkci CONVERT a nabízí se i automaticky při zadávání funkce. K nejdůležitějším konstantám patří:

 Hmotnost

Čas

Gram

„g“

Rok

„yr“

Libra (britský měrný systém)

„lbm“

Den

„day“

U (jednotka atomové hmotnosti)

„u“

Hodina

„hr“

Unce (britský měrný systém)

„ozm“

Minuta

„mn“

Délka

Sekunda

„sec“

Metr

„m“

Teplota

Míle

„mi“

Stupně Celsia

„C“

Palec

„in“

Stupně Fahrenheita

„F“

Stopa

„ft“

Objem

Yard

„yd“

Litr

„l“

Výkon

Galon

„gal“

Koňská síla

„HP“

Pinta (USA)

„pt“

Watt

„W“

Pinta (VB)

„uk_pt“

K uvedeným jednotkám, používaným v metrické soustavě SI, lze přidat běžné předpony, vyjadřující násobky nebo zlomky jednotek, např. „kg“, „km“ nebo „cm“.

Jako příklady použití funkce CONVERT naleznete v sešitu na listu Projektová příprava převody různých jednotek a dále převod jednotek času.

Je třeba sestavit tabulku pro přepočet galonů na litry. Výchozí hodnoty jsou v oblasti I5:I10 na listu Projektová příprava. Pro výpočet použijeme funkci CONVERT s hodnotami „gal“ pro parametr Z a „l“ pro parametr Do. Výsledek výpočtu je v oblasti J5:J10.

V obou parametrech Z a Do je třeba zadat konstanty, patřící do stejné skupiny jednotek. Jestliže se např. pokusíte převést míle na litry, výsledkem výpočtu je chyba #NENÍ_K_DISPOZICI. Ke stejné chybě vede i chybná textová konstanta v parametru Z nebo Do.

Funkce DELTA (číslo1; číslo2)

Funkce DELTA testuje rovnost dvou čísel. Čísla se zadávají do parametrů Číslo1 a Číslo2. Pokud jsou tato čísla různá, funkce vrátí nulu. Při rovnosti obou čísel vrátí jedničku. Funkce funguje i na datum, u textu vrací chybu. Prázdné buňky jsou chápány jako nuly.

Příklad použití funkce DELTA naleznete v našem ukázkovém souboru na prvním listu Projektová příprava, kde je uveden test rovnosti čísel a dat.

Funkce GESTEP (číslo; co)

Funkce GESTEP testuje, zdali je číslo větší než zadaná mezní hodnota. Funkce používá dva parametry: Číslo a Co. První parametr Číslo je testované číslo, druhý parametr Co obsahuje mez pro porovnání. Pokud je porovnávané číslo větší než mez, funkce vrátí jedničku, v opačném případě nulu. Při přesné rovnosti porovnávaného čísla a meze funkce vrací také jedničku.

Funkce funguje i na datum, u textu vrací chybu. Prázdné buňky jsou chápány jako nuly.

Příklad použití funkce GESTEP nalezneme na prvním listu Projektová příprava, kde je uvedeno porovnání čísel a dat se zadanými mezemi.

V oblasti I29:I33 na listu Projektová příprava je uvedena série finančních částek, u kterých se má testovat, zdali je částka menší než 10 000 Kč, nebo ne. K výpočtu použijeme funkce GESTEP s druhým parametrem Co ve výši 10000. Výsledek výpočtu je v oblasti J29:J33. Pro lepší orientaci je tentýž výsledek v oblasti K29:K33, naformátovaný pomocí uživatelského formátu "Nad 10000";;"Do 10000".

Informační funkce

Z této kategorie si ukážeme pouze dvě funkce, testující, zdali je vstupní hodnota sudé nebo liché číslo.

Funkce ISEVEN (číslo) vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je hodnota parametru Číslo sudé číslo. Pokud je v parametru Číslo lichá hodnota, funkce vrátí hodnotu NEPRAVDA. Prázdná buňka je chápána jako nula. Funkce funguje i na datum, u textu vrací chybu.

Funkce ISODD (číslo) funguje zcela stejně, ale s obráceným výsledkem: sudá hodnota parametru Číslo vede na výsledek NEPRAVDA, lichá hodnota na výsledek PRAVDA.

Na listu Informační našeho ukázkového souboru naleznete příklady použití funkcí ISEVEN a ISODD.

Matematické funkce

Funkce GCD (číslo1; číslo2)

Funkce GCD vypočítá největší společný dělitel argumentů zadaných hodnot. Funkci je možné použít dvojím způsobem:

  • pro výpočet společného dělitele dvou (případně více) čísel použijete parametry Číslo1 a Číslo2 (případně další v pořadí),
  • pro výpočet společného dělitele oblasti čísel zadáte do argumentu Číslo1 odkaz na oblast a funkce potom vypočítá společný dělitel z celé oblasti.

Zadaná čísla nesmějí být záporná; záporné číslo vede na chybu typu #ČÍSLO!.

Neceločíselné hodnoty jsou při výpočtu zkráceny uříznutím míst za desetinnou čárkou.

Prázdné buňky jsou interpretovány jako nuly.

Zadání textu vede na chybu.

Příklad použití funkce GCD naleznete v sešitu na listu Matematické.

Funkce LCM (číslo1; číslo2)

Funkce LCM počítá nejmenší společný násobek dvou nebo více číselných hodnot. Použití funkce je stejné jako u funkce GCD.

Zadaná čísla nesmějí být záporná; záporné číslo vede k chybě typu #ČÍSLO!. Neceločíselné hodnoty jsou při výpočtu zkráceny uříznutím míst za desetinnou čárkou. Prázdné buňky jsou interpretovány jako nuly, zadání textu vede k chybě.

Příklad použití funkce LCM naleznete na listu Matematické v našem ukázkovém souboru.

Pokud jako parametr funkcí GCD nebo LCM použijete neceločíselnou hodnotu, dojde k odstranění části čísla za desetinnou čárkou, nikoliv k běžnému zaokrouhlení čísla. Tedy např. hodnota 11,9 je funkcemi zpracována jako číslo 11.

Funkce MROUND (číslo; násobek)

MROUND zaokrouhluje číselnou hodnotu na nejbližší násobek dalšího zadaného čísla. Funkce má dva parametry:

  • Číslo je zaokrouhlovaná hodnota.
  • Násobek je číslo, jehož násobek se použije.

Zaokrouhlení se provádí podle velikosti nahoru nebo dolů obdobně jako u standardní funkce ZAOKROUHLIT.

Jako parametry je možné použít kladné nebo záporné číselné hodnoty, prázdné buňky jsou interpretovány jako nuly. Textová hodnota vede k chybě.

Příklad použití funkce MROUND naleznete na listu Matematické.

Oba parametry funkce MROUND musejí být kladné

Nahrávám...
Nahrávám...