dnes je 19.5.2024

Input:

Excel 2019: Spojnice trendu

21.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada veličin je na sobě závislých. Řekněme, že budeme sledovat závislost výhřevnosti paliva na jeho vlhkosti, přičemž lze předpokládat, že s rostoucí vlhkostí bude výhřevnost klesat.

V tabulce máme dvojice naměřených hodnot výhřevnosti a vlhkosti.

Budeme chtít vztah těchto dvou veličin znázornit graficky. V Excelu k takovémuto účelu slouží Bodový graf. Každá naměřená dvojice z tabulky je v něm reprezentována jedním bodem – poloha bodu na ose x je určena hodnotou vlhkosti a poloha bodu na ose y pak hodnotou výhřevnosti. Z grafu si můžeme potvrdit předpoklad, že s rostoucí vlhkostí bude výhřevnost klesat. Body jsou umístěny přibližně na přímce, a tak lze usuzovat na lineární vztah obou veličin.

K nalezení v našem případě přímky (či jak si ukážeme za chvíli i křivky), která nejlépe vystihuje vztah obou veličin (tj. bude pokud možno co nejméně vzdálená od vykreslených bodů) slouží v Excelu nástroj zvaný spojnice trendu. Spojnici trendu lze vytvořit nejen u bodového grafu, ale také u pruhového, spojnicového a plošného grafu. U všech těchto grafů by jako hodnota na x-ové ose bylo bráno pořadové číslo v tabulce. Použitelné by to bylo např. při sledování časového vývoje nějaké veličiny v pravidelných intervalech.

Vytvoření spojnice trendu

Spojnici trendu můžeme ke grafu přidat více způsoby. Např. můžeme kliknout pravým tlačítkem myši na jeden z bodů v grafu a zadat příkaz Přidat spojnici trendu.

Anebo graf označíme a na kartě Návrh zadáme příkaz Přidat prvek grafu > Spojnice trendu.

Poslední možností je pak kliknout na tlačítko se symbolem plus nacházejícím se u pravého horního rohu označeného grafu a zvolit možnost Spojnice trendu.

Při použití prvního postupu se zvolí vždy lineární trend, u druhého a třetího si můžeme rovnou zvolit i jiný než lineární trend. Spojnice trendu má ve výchozím stavu podobu tečkované přímky či křivky procházející mezi vykreslenými body.

Postranní panel Formát spojnice trendu

Velmi často budeme chtít přistoupit k úpravě vykreslené spojnice, k čemuž slouží postranní panel Formát spojnice trendu. Ten se při použití prvního postupu zobrazí rovnou po vytvoření spojnice, u druhého a třetího postupu dosáhneme jeho zobrazení volbou příkazů Další možnosti spojnice trendu resp. Další možnosti. Postranní panel si můžeme zobrazit i kdykoliv později kliknutím pravým tlačítkem myši na vytvořenou spojnici a zadáním příkazu Formát spojnice trendu.

Především si v postranním panelu (konkrétně na výchozí záložce Možnosti spojnice trendu) můžeme vybrat ze šesti typů spojnic trendu odpovídajících šesti typům matematických závislostí.

Prvních pět z nich odpovídá matematickým funkcím – obecná podoba těchto funkcí je uvedena v následující tabulce.

U polynomického trendu je uvedena podoba funkce pro výchozí polynom druhého řádu (tedy kvadratickou funkci), ale v případě potřeby lze změnou parametru Stupně zvolit polynom až šestého řádu. Typickou grafickou podobu dostupných spojnic trendu vidíme na následujícím obrázku. U polynomického trendu je jako příklad vykreslen polynom třetího řádu.

Klouzavý průměr

Nahrávám...
Nahrávám...