dnes je 16.6.2024

Input:

Excel – Analytické nástroje – 4. část - Generátor pseudonáhodných čísel a Vzorkování

27.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak nástroj Generátor pseudonáhodných čísel, tak nástroj Vzorkování pracují s náhodnými, resp. přesněji řešeno pseudonáhodnými čísly. Slovo pseudonáhodný znamená, že čísla nejsou v přesném slova smyslu náhodná, ale jsou generována algoritmem. Pro běžné účely je ale rozdíl nepodstatný.

Generátor pseudonáhodných čísel

Na kartě Data klikneme na tlačítko Analýza dat a zvolíme nástroj Generátor pseudonáhodných čísel (pokud na kartě Data toto tlačítko nemáme, tak je potřeba aktivovat doplněk Analytické nástroje – viz první díl seriálu).

Podoba dialogového okna nástroje závisí na tom, jaký typ generování zvolíme. U všech nástrojů ale můžeme nastavit počet generovaných čísel, a to zadáním počtu sloupců a počtu řádků vytvářené tabulky. Počet požadovaných sloupců zapíšeme do pole Počet proměnných a počet řádků do pole Počet náhodných čísel.

Pokud necháme pole Základ generátoru nevyplněné, tak budou vygenerována pokaždé jiná náhodná čísla. Pokud bychom chtěli mít možnost opakovat generování se stejnými výsledky, tak zde zapíšeme libovolné celé číslo z intervalu 1 až 32 767. V části Možnosti výstupu určíme, kde se mají zobrazit vygenerovaná čísla.

Typ generování určíme v rozbalovacím seznamu s názvem Typ rozložení. Na výběr máme sedm typů.

Rovnoměrné

První typ s názvem Rovnoměrné očekává zadání spodní a horní meze (pole Od a Do).

Výstupem jsou pak desetinná čísla rovnoměrně rozdělená v zadaném rozmezí.

Normální

Typ Normální vychází z nejčastěji používaného rozdělení pravděpodobnosti výskytu – normálního (Gaussova) rozdělení. Je potřeba vyplnit pole Střední hodnota a Směrodatná odchylka. Menší směrodatná odchylka bude znamenat, že hodnoty budou rozmístěny těsněji kolem střední hodnoty.

Výstupem je opět tabulka desetinných čísel.

Pro názornost si zobrazme ještě histogram znázorňující rozložení hodnot. Vidíme, že hodnoty opravdu nejsou rozloženy rovnoměrně – četnost výskytu klesá se vzrůstající vzdáleností od střední hodnoty. Tento histogram není součástí výstupu nástroje.

Bernoulliho

Další typ s názvem Bernoulliho očekává zápis do pole Pravděpodobnost výskytu. Ta se vyjadřuje jako desetinné číslo z intervalu 0 až 1, případně jako procenta (ekvivalentní zápisu 0,3 by byl zápis 30%).

Výstupem jsou výsledky pokusů, které mohou být buď úspěšné (znázorněné jako jedničky) nebo neúspěšné (znázorněné jako nuly). Pole Pravděpodobnost výskytu určuje pravděpodobnost úspěchu. V našem případě je tedy pravděpodobnost úspěšného pokusu (a tím zobrazení jedničky) 30 %.

Binomické

Na podobném principu funguje i další typ Binomické. Vyplníme opět pole Pravděpodobnost výskytu, a navíc i pole Počet výběrů.

Ve výstupní tabulce nebudou jako u předchozího typu zobrazeny výsledky konkrétních pokusů, ale počet úspěšných pokusů z celkového počtu provedených pokusů určeného hodnotou v poli Počet výběrů.

Poissonovo

Typ Poissonovo vychází z Poissonova rozdělení pravděpodobnosti výskytu používaného u jevů s malou pravděpodobností výskytu (např. nehody, poruchy). Očekává se vyplnění pole Lambda (odpovídajícího střední hodnotě) kladným číslem.

Výstupem jsou celá čísla pohybující se kolem hodnoty Lambda.

Vzorky

Typ Vzorky ve skutečnosti negeneruje náhodná čísla, ale pravidelné číselné řady (díky tomu není u tohoto typu vůbec možné vyplnit pole Základ generátoru). Zadáme počáteční číslo (pole Od), koncové číslo (pole Do) a krok řady (pole Krok). Dále ještě určíme kolikrát se má každé číslo řady opakovat (pole Každé číslo opakovat) a kolikrát se má opakovat celá řada (pole Počet sekvencí). Počet řádků ve

Nahrávám...
Nahrávám...